دکتر آرمان قربانی

دکتر آرمان قربانی متخصص تغذیه و استادیار تغذیه سلولی و مولکولی در دانشگاه شهیده بهشتی هستند. در حال حاضر در کلینیک تخصصی طب فروغ سحر فعالیت دارند.